Statut fundacji

1
STATUT
Fundacja EduSport Klub Badmintona Izabelin
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja działająca pod nazwą Fundacja EduSport Klub Badmintona Izabelin została
ustanowiona przez Pawła Pietryję zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym
sporządzonym w dniu 2.10.2020 przez notariusz Emilię Karwowską-Lelak w Kancelarii
Notarialnej w Warszawie, za numerem Repertorium REP A nr 3158/2020.
2. Fundacja działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach,
b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja ma osobowość prawną.
§ 2
Siedzibą Fundacji jest miasto Izabelin
§ 3
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5
1.Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Decyzję o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd.
3. Decyzja o rozwiązaniu Oddziału podejmowana jest stosownie do trybu przewidzianego w § 5
ust. 2.
2
4. W przypadku powołania Oddział uzyskuje nazwę: Oddział Fundacji EduSport Klub Badmintona
dodaniem nazwy miejscowości.
5. Jedynym Organem w Oddziale jest Zarząd Oddziału.
6. Zarząd Oddziału składa się z 2-5 osób, powoływanych uchwałą przez Zarząd Fundacji przy
zwykłej większości głosów.
7. Kadencja Członków Zarządu Oddziału trwa 4 lata.
8. Oddział nie posiada odrębnej osobowości prawnej.
9. Do działania w imieniu Oddziału uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Oddziału
działających łącznie.
10. Uprawnienie do reprezentowania Fundacji w ramach Oddziału członkowie Zarządu Oddziału
uzyskują na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Fundacji lub w przypadku
osób będących jednocześnie Członkami Zarządu Fundacji na mocy ich umocowania reprezentacji
Fundacji na zasadach ogólnych.
11.Odwołanie Członka Zarządu Oddziału następuję w formie uchwały Zarządu Fundacji podjętej
przy bezwzględnej większości oddanych głosów.
12. Członkowie Zarządu Oddziału mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją przy czym wynagrodzenia te są ograniczone limitami, tj. nie
przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13. Zarząd Oddziału może przyjąć Regulamin Oddziału uszczegóławiający sposób działania
Oddziału. Regulamin musi zostać zaaprobowany przez Zarząd Fundacji w formie uchwały.
§ 6
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji.
3
3. Fundacja może przystępować do stowarzyszeń realizujących cele zbliżone do celów Fundacji.
4. W sprawach połączenia z inną fundacją czy przystąpienia do stowarzyszenia decyzję
podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały podjętej jednogłośnie.
5. Fundacja może tworzyć spółdzielnie socjalne oraz spółki prawa handlowego
§ 7
1. Nazwa Fundacji brzmi Fundacja EduSport Klub Badmintona Izabelin.
2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
3. Fundacja może używać pieczęci z napisem Fundacja EduSport Klub Badmintona Izabelin oraz
wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.
5. Fundacja prowadzi Klub pod nazwą Klub Badmintona Izabelin.
6. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą Klub Badmintona Izabelin.
§ 8
Fundacja może ustanowić odznaki, medale i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez
Fundację lub dla samej Fundacji.
§ 9
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw sportu.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§10
Celem Fundacji jest:
1) Prowadzenie działalności sportowej,
2) Aktywne promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
3) Kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości
niesione przez kulturę fizyczną i sport.
4) Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integrację jednostek i środowisk
zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu.
4
5) Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju
sportowego.
6) wpieranie aktywności sportowej, promowanie szczególnie uzdolnionych młodych
sportowców oraz sprawowanie opieki nad młodymi sportowcami, w szczególności w
zakresie badmintona
7) promowane wśród młodzieży stylu życia wolnego od uzależnień i nałogów.
8) upowszechnianie idei czynnego kibicowania i kulturalnego dopingu oraz kształtowanie
pozytywnych cech charakteru;
9) pomoc kontuzjowanym sportowcom oraz sportowcom w ciężkiej sytuacji życiowej.
10) działalność charytatywna, pomoc społeczna i praca socjalna;
11) działalność na rzecz organizacji realizujących powyższe cele;
12) rozwój osobisty osób zaangażowanych w rozwój Fundacji.
13) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacji,
14) Działalność wspomagającą rozwój,
15) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
§11
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Promowanie i wspieranie sportowców będących pod opieką fundacji poprzez
organizowanie obozów sportowych, wyjazdów treningowych, wyjazdów
wypoczynkowych, szkoleniowych w kraju i zagranicą, wsparcie fizjoterapeutyczne,
pomoc przy doborze odpowiedniej diety, suplementów diety, promowanie samych
zawodników lokalnie i globalnie.
2) Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu młodzieżowego, w tym
prowadzenie sekcji i drużyn sportowych oraz szkolenie zawodników,
5
3) Branie czynnego udziału w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez
organizacje i stowarzyszenia sportowe krajowe i zagraniczne,
4) Organizowanie, prowadzenie rozgrywek sportowych, turniejów sportowych,
5) Organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym dzieciom i młodzieży i
dorosłych,
6) Upowszechnianie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży oraz
dorosłych poprzez organizację i prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole i
poza szkołą, na obiektach sportowych,
7) Udzielanie pomocy materialnej i innej (zwrotnej lub bezzwrotnej) sportowcom
aktywnym oraz po kontuzjach,
8) Finansowanie wszelkiej pomocy i opieki medycznej i fizjoterapeutycznej dla sportowców
aktywnych oraz kontuzjowanych
9) Organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych
10) Honorowanie ludzi i instytucji, w tym darczyńców, wspierających działania Fundacji.
11) Gromadzenie środków finansowych i materialnych dla realizacji celów statutowych
Fundacji.
12) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury
fizycznej,
13) Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie
patologiom społecznym,
14) Udzielanie pomocy finansowej i materialnej klubom, organizacjom sportowym,
indywidualnym sportowcom pozostającym pod opieką Fundacji
15) Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i
rekreacji oraz krzewienia kultury fizycznej,
16) Promocje klubów i organizacji sportowych,
17) Promocje indywidualnych zawodników i drużyn,
18) Prowadzenie działalności szkoleniowej, seminaryjnej, wydawniczej i poligraficznej w
zakresie realizacji celów statutowych Fundacji,
6
19) Organizowanie, prowadzenie imprez o charakterze masowym związanych ze sportem i
kulturą fizyczną lub mających na celu promocję i propagowanie sportu, kultury fizycznej
lub aktywnego i zdrowego stylu życia
20) Zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych we
współzawodnictwie sportowym,
21) Prowadzenie zajęć: ogólnorozwojowych, logopedycznych, rewalidacyjnorehabilitacyjnych, terapii ręki, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii integracji
sensorycznej,
22) Prowadzenie zajęć z psychologiem, pedagogiem, fizjoterapeutą, masażystą.
§ 12
Swoimi działaniami Fundacja obejmuje dzieci i młodzież wszystkich grup wiekowych, studentów,
osoby dorosłe oraz starsze (w tym osoby niepełnosprawne oraz osoby dyskryminowane i
zagrożone wykluczeniem społecznym).
Rozdział III
Majątek i przychody Fundacji
§ 13
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące
złotych) w tym 1000 zł (tysiąc złotych) przeznaczony zostaje na prowadzenie działalności
gospodarczej, wymienione w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne mienie, jak w
szczególności środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej
działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z Majątku Fundacji oraz z przychodów uzyskanych
przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
3. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.
4. Przychody Fundacji pochodzą z:
a) dotacji, darowizn, spadków i zapisów lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i
niemajątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne
i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
b) ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
7
c) odpłatnej działalności statutowej Fundacji
d) finansowanie ze źródeł publicznych
e) wpływy z tytułu lokat ze źródeł pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
Fundacji
f) z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji.
g) z działalności gospodarczej
§ 14
Przychody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzenia
majątkowe i niemajątkowe mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji oraz
pokrycie kosztów jej funkcjonowania, o ile ofiarodawcy i darczyńcy nie postanowili inaczej.
§ 15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 16
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
Rozdział IV
Działalność gospodarcza, nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego.
§17
Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie statutowym .
§18
1.Fundacja prowadzi gospodarczą, w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) pod numerami:
a) PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych
b) PKD 93.1 – Działalność związana ze sportem
c) PKD 93.2 – Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
d) PKD 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
8
e) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
f) PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
g) PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
h) PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
i) PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
j) PKD 78.30. – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
k) PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
2. Przedmiotem przeważającej działalności fundacji jest PKD 93.12.Z Działalność klubów
sportowych.
§19
1. Fundacja może zatrudniać pracowników, jak również angażować w swoją działalność
wolontariuszy.
2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
3. Prowadzenie przez Fundację:
a) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
b) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
c) działalności gospodarczej,
wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów
o rachunkowości oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Rozdział V
Organy Fundacji
§ 20
1.Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”.
2. W przypadku rezygnacji z pełnienia mandatu wszystkich członków danego organu i
niemożliwości skorzystania z trybu przewidzianego w dalszych postanowieniach statutu
9
dokooptowania członków danego organu – uprawnienie to powraca do Fundatora lub osoby
przez niego wskazanej.
3. Jeżeli członkowie władzy Fundacji wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie
poza posiedzeniami władz Fundacji może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej.
4. Możliwość udziału w posiedzeniu władz Fundacji przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis
sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
5. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy
Fundacji odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy
stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku
posiedzenia.
Zarząd Fundacji
§ 21
1. Zarząd składa od jednej do pięciu osób, w tym Prezesa oraz Członków Zarządu w przypadku
zarządu wieloosobowego .
2. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.
3. Fundator powołuje Prezesa pierwszego Zarządu.
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
5. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieograniczony.
6. Fundator może być członkiem Zarządu oraz Prezesem Zarządu.
7. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku.
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
b) śmierci członka Zarządu,
c) odwołania członka Zarządu.
10
8. Zarząd może odwołać swego członka w drodze uchwały bez udziału samego
zainteresowanego uchwalonej bezwzględną większością głosów. Odwołanie członka Zarządu
może nastąpić w szczególności w przypadku:
a) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolności do sprawowania funkcji
członka Zarządu,
b) niewykonywania lub nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,
c) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
9. Skład Zarządu może być uzupełniony przez członków dotychczasowego Zarządu w drodze
uchwały.
§ 22
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji, które jest
niezależne od wynagrodzenia pobieranego z tytułu stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.
§ 23
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
c) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
f) powoływanie oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
g) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji oraz prowadzenie
polityki kadrowej Fundacji,
h) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
i) nadawanie odznak, medali, tytułów honorowych i innych nagród i wyróżnień,
j) określanie zasad i przedmiotu prowadzonej działalności odpłatnej,
k) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
l) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień,
11
ł) zawieranie i rozwiązywanie umów z wolontariuszami, praktykantami i stażystami oraz
kierowanie ich pracą
m) podejmowanie pozostałych spraw dotyczących Fundacji.
2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w
tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane
przychody i trwałość majątku Fundacji.
3. Do potwierdzania zgodności dokumentów Fundacji z oryginałem i stanem faktycznym
uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie lub osoba do tego upoważniona.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego umowy oraz wszelkie czynności pomiędzy Fundacją a
poszczególnymi Członkami Zarządu podejmowane są przez pozostałych Członków Zarządu.
5. W przypadku Zarządu jednoosobowego umowy oraz wszelkie czynności pomiędzy Fundacją a
Prezesem podejmowane są przez pełnomocnika w tym celu powołanego.
Sposoby reprezentacji
§ 24
1. W przypadku Zarządu jednoosobowego- uprawnionym do reprezentacji Fundacji jest Prezes
Fundacji a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes lub dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
2. Zarząd Fundacji może powołać pełnomocnika do reprezentowania Fundacji w zakresie spraw
określonych w udzielonym pełnomocnictwie.
§ 25
1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków.
3. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach Zarządu lub w formie głosowania
pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
§ 26
12
1. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoją funkcję społecznie lub pozostawać w stosunku pracy
z Fundacją.
2. Zasady wynagradzania członków Zarządu i pracowników określa Prezes lub pełnomocnik
powołany w tym celu przez Prezesa.
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.
4. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Prezes lub pełnomocnik powołany w tym celu
przez Prezesa.
5. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków
Fundacji.
§ 27
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego
członka Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu powinny być zwoływane w sposób zapewniający skuteczne
poinformowanie o posiedzeniu każdego członka Zarządu (np. pisemnie, telefonicznie, za
pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie ustnego zawiadomienia skierowanego
bezpośrednio do członka Zarządu).
3. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie lub przez komunikatory
internetowe, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim
członków Zarządu. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce
pobytu prowadzącego to posiedzenie.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Rozdział VI
Zmiany Statutu
§ 28
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd w formie uchwały podjętej jednogłośnie.
Rozdział VII
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji
§ 29
13
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.
2. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cel lub cele statutowe Fundacji, o
których mowa w § 10 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których
działalność odpowiada celom Fundacji.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 30
Statut wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
Statut został przyjęty dnia 2.10.2020 r.

Scroll to Top